Maailman mittainen ry:n säännöt suomi/english

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Maailman mittainen ry

ja sen kotipaikka on Helsinki.2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on
-       edistää globaalivastuuta yhteiskunnallisessa keskustelussa
-       toimia erityisesti vammaisten oikeuksien turvaamiseksi kehitysmaissa
-       tukea ja tehdä tunnetuksi kehitysmaitten vammaisjärjestöjen työtä ja toimintaa


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-       järjestää yleisötilaisuuksia
-       julkaisee tiedotteita ja tietopaketteja
-       tukee taloudellisesti ja tiedollisesti oikeuskelpoisten vammaisjärjestöjen toimintaa kehitysmaissa


Toimintansa tukemiseksi yhdistys
-       kerää jäsenmaksuja ja kannatusmaksuja
-       järjestää rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan
-       järjestää arpajaisia, kirpputoritoimintaa ja muuta vastaavaa toimintaa


3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Lisäksi yhdistys ottaa vastaan kannatusmaksuja.6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi- ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

           1. kokouksen avaus

           2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
               ääntenlaskijaa
         
           3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

           4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

            5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

            6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille       
                vastuuvelvollisille

            7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

           8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

           9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 
               tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

           10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

*********

English version


NATION BOARD OF PATENTS AND REGISTRATION OF FINLAND
Register of Associations


1. Name and domicile of the association

The name of the Association is Maailman mittainen ry (The World-Scale Association)

and its domicile is Helsinki.

2. Purpose and type of activity

The Association’s purpose is
-    to promote global responsibility in social discourse
-    to take measures to protect in particular the rights of disabled people in developing countries
-    to support and raise awareness of the work and activities of organisations for the disabled in developing countries


To fulfil its purpose, the Association
-    organises public events
-    publishes newsletters and information packs
-    supports, financially and intellectually, legally incorporated organisations for the disabled in developing countries


To support its activities, the Association
-    collects membership fees and contributions
-    organises fund-raisings after obtaining the appropriate licences
-    organises in cooperation with various partners, raffles, flea market activities, etc.

3. Members

Association membership is open to anyone who accepts the purpose and rules of the Association.

Members are approved on application by the Association’s Board of Directors.

4. Resignation and expulsion of a member

Members are entitled to resign from the Association by giving written notice of this to the Board of Directors or to the Chairman of the Board of Directors or by notifying their resignation as an entry in the minutes of a meeting of the Association.

The Board of Directors may expel a member from the Association if the member has failed to pay his/her membership fees or has otherwise failed to fulfil the obligations to which by joining the Association he/she has committed, or has by his/her conduct within the Association or outside the Association substantially damaged the Association or no longer complies with the conditions of membership mentioned in law or in the Association’s rules.

5. Joining and membership fees

Members are charged a joining fee and an annual membership fee, the level of which are decided by the Annual General Meeting. In addition, the Association accepts contributions.

6. Board of Directors

The affairs of the Association are managed by the Board of Directors, which comprises a Chairman and 3–5 Ordinary Members as well as 2 Deputy Members elected at the Annual General Meeting.

The term of office of the Board of Directors is the period between Annual General Meetings.

The Board of Directors elects from among its members a Deputy Chairman, and appoints from among its members or from outside a Secretary, a Treasurer and other necessary officers.

The Board of Directors meets at the invitation of the Chairman or, in his absence, the Deputy Chairman, when they deem it necessary or when at least half of the Members of Board so demand.

The Board has a quorum when at least half of its members, the Chairman or Deputy Chairman included, are present. Voting is by a simple majority vote. In the event of a vote being tied, the Chairman’s vote is decisive; in an election, a tie is decided by the drawing of lots.

7. Signing the name of the Association

The name of the Association is signed by the Chairman of the Board, the Deputy Chairman, the Secretary or Treasurer, any two together.

8. Financial year and financial/performance auditing

The Association’s financial year is the calendar year.  

The financial statements with necessary documents and the report of the Board of Directors must be submitted to the auditors at least one month before the Annual General Meeting. The financial/performance auditors must give their written statement to the Board of Directors no later than two weeks before the Annual General Meeting.

9. Meetings of the Association

A meeting of the Association may be attended when the Board of Directors or a meeting of the Association so decides also by post or with the aid of a telecommunications link or other technical device during a meeting or before a meeting.

The Association's Annual General Meeting shall be held annually on a date between January and May.

An Extraordinary Meeting of the Association shall be held when a meeting of the Association so decides or when the Board deems it necessary or when at least one tenth (1/10) of the voting members of the Association so demand of the Board in writing on a particular issue. A meeting must be held within thirty days of the demand having been submitted to the Board.

In meetings of the Association, each member has one vote.

The decision of a meeting shall be, unless otherwise specified in the rules, the position which is supported by more than half of the votes cast. In the event of a vote being tied, the vote of the Chairman of the meeting is decisive; in an election, a tie is decided by the drawing of lots.


10. Invitation to attend of meetings of the Association

The Board of Directors must invite members to attend meetings of the Association at least seven days before a meeting in letters posted to members, in a newspaper published in the Association's place of domicile or by e-mail.

11. Annual General Meeting

The Association’s Annual General Meeting shall:

1.   open the meeting

2.   elect the meeting’s Chairman, Secretary, two Minutes Inspectors and, if necessary, two Tellers

3.   confirm the legality of the meeting and the presence of a quorum

4.   approve the meeting’s agenda

5.   present the financial statements, the report of the Board of Directors and the statement of the financial/performance auditors

6.   adopt the financial statements and discharge from liability the Board of Directors and others officers in positions of responsibility

7.   approve an action plan, income and expenditure projections, and the level of the joining and membership fees

8.   elect the Chairman of the Board of Directors and other members

9.   elect one or two performance auditors and deputy performance auditors or one or two financial auditors and deputy financial auditors

10. handle other matters mentioned in the invitation to the meeting.

If a member wishes to have a matter handled by the Annual General Meeting of the Association, he/she must inform the Board of this in writing well in advance so that the matter can be included in the invitation to the meeting.

12. Amending the rules and dissolving the Association

A decision to amend the rules or to dissolve the Association must be made at a meeting of the Association by at least a majority of three quarters (3/4) of the votes cast. The invitation to the meeting must mention the amendment of the rules or the dissolution of the Association.

In the event of the dissolution of the Association, the assets of the Association shall be used to promote the purpose of the Association in a manner described by the meeting that decides on the dissolution. In the event of the abolition of the Association, its assets shall be used for the same purpose